Minggu, 07 Juli 2013

Artikel Skripsi


Ketentuan Pembuatan Artikel Skripsi
1. Diketik Font menggunakan jenis Times New Roman dengan Font 12, Kertas Kuarto, Margin Top 4 Left 4, Right 3, Bottom 3 dengan jumlah halaman minimal 15 lembar.
2. Tata Penulisan: Judul, Nama Penulis dan Pembimbing (disertai dengan alamat e-mail), Abstrak, Latar Belakang dan Tujuan Penelitian, Kajian Teori, Hasil Penelitian dan Permasalahan, Penutup, dan Daftar Pustaka.

Senin, 27 Mei 2013

Prosedur Pendaftaran Seminar / Munaqosyah


Daftar Nomor HP Dosen FITK IAIN Surakarta

NAMA No. Telp.


Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, M.A. 087870172378


Drs. H. Suparmin, M.Pd. 085693374279


Drs. H. Rohmat,M.Pd., Ph.D. 081227821745


Dr. H. Purwanto, M.Pd. 081226202528


Dra. Hj. Tasnim Muhammad, M.Ag. 08121548970


H. Ahmad Fauzi, M.A. 081393412486


Drs. Abd. Faishol, M.Hum. 081548738333


Drs. Aminuddin, M.S.I. 0816672658


Drs. Baidi, M.Pd. 08122648161


Imam Makruf, S.Ag., M.Pd. 08156744659


Hery Setiyatna, M.Pd. 08122618559


H. Shofwan Anwar Abdul Rauf, M.A. 081226246057


Abdul Ghofur, M.Ag. 083865265658


Hj. Siti Choiriyah, S.Ag., M.Ag. 081548584834


Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. 081578733412


Drs. Moh. Bisri, M. Pd. 081329434926


Dra. Hj. Maslamah, M.Ag. 085292121148


Khuriyah, S.Ag., M.Pd. 081393696972


Hafidah, S.Ag., M.Ag. 081329773650


Muhammad Munadi, S.Pd., M.Pd. 081329174677


Fauzi Muharom, M.Ag. 085642983097


Drs. Saiful Islam, M.Ag. 081329096129


Drs. Sukirman, M.Ag. 085726428190


H. Moh. Mahbub, S.Ag., M.Si. 087834512829


Drs. Subandji, M.Ag. 085725068162


Fetty Ernawati, S. Psi., M.Pd. 08156721401


Retno Wahyuningsih, M.Pd. 081393443301


Dra. Hj. Noor Alwiyah, M.Pd. 08562670733


H. Abu Choir, M.A. 08122805726


Hj. Khoiriyah, M.Ag. 085642168091


Suyatman, S.Pd., M.Pd. 081393313907


Hardi, S.Pd., M.Pd. 081329932838


Drs. Suluri, M. Pd. 085725236824


Yayan Andrian, S.Ag., M.Ed. Mgmt. 085647564874


Ari Wibowo, S.Si., M.Pd. 085647126781


Syamsul Huda Rohmadi, M.Ag. 081329001037


Subar Junanto, S.Pd., M.Pd. 081329536139


Retno Pangestuti, M.Psi. 087836392063


Muh. Fajar Shodiq, M.Ag.Dr. Ja'far Assagaf, M. A.Dr. H. Giyoto, M. Hum. 08122581901


Dra. Hj. Woro Retnaningsih, M. Pd. 0816676418


Dr. Sujito, M.Pd. 08179657789


Lilik Untari, S.Pd., M.Hum. 02717569576


Rochmat Budi Santoso, S.Pd., M.Pd. 02717926341


Budiasih, S.Pd., M.Hum. 081226100088


Suprapti, M.Pd. 081225804411


Umi Pujiyanti, S.S., M.Hum., M. Si 08812852753


Fithriyah Nurul Hidayati, M.Pd. 081328106789


Imroatus Solikhah, M.Pd. 08155554422


Kurniawan, S.S., M.Hum. 085735601360


Novianni Anggraini, S.Pd., M.Pd. 081802501561


Nur Asiyah, S.S., M.A. 085740709909


Zainal 'Arifin, S.Pd. 08122584111


M. Zainal Muttaqien, S.S., M. Hum 081328222467


SF Luthfie Arguby Purnomo, S.S. 085647075920